Virgilijus Gross

<- INŽINERIJOS MOKSLŲ MAGISTRAS -> Statinio statybos techninės priežiūros vadovas; Statinio statybos darbų vadovas; Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas; Sąmatininkas; Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorius.

+++ Naujienos ir senienos :-) +++

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2022-10-21

Garantinių priemonių užtikrinimas užbaigus daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimą (modernizaciją).

alstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) informuoja dėl statybos užbaigimo procedūros metu privalomų pateikti dokumentų, kuriais užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas.

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Statybos įstatymas) 41 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad rangovas kartu su rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą rangos sutartį. Šis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą statytojui (užsakovui). Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos kainos. Šis reikalavimas netaikomas griaunant statinius ir statant nesudėtinguosius statinius. Dokumentas, užtikrinantis garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą pagal pasirašytą rangos sutartį, taip pat turi būti privalomai pateikiamas, kai norima gauti statybos užbaigimo aktą ar deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimą.

Statybos įstatymo nuostatas detalizuojančio statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“[1] (Reglamentas) 61 punkte išvardyti su prašymu išduoti statybos užbaigimo aktą bendruoju atveju pateikiami dokumentai, tarp kurių – rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento, t. y. draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), mokėjimo atidėjimą patvirtinančio dokumento arba kredito įstaigos garantijos kopija, užtikrinanti rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą (jei toks užtikrinimas privalomas pagal Statybos įstatymą).

Reikalavimai draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštui, mokėjimo atidėjimą patvirtinančiam dokumentui arba kredito įstaigos garantijai:

- draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas, mokėjimo atidėjimą patvirtinantis dokumentas arba kredito įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui;

- laidavimo draudimo suma, mokėjimo atidėjimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM).

Kaip nustatyta Reglamento 62 punkte, užregistravęs prašymą, Statybos inspekcijos padalinio įgaliotas pareigūnas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, be kita ko, patikrina ar su prašymu pateikti visi privalomi pateikti dokumentai. Jei Reglamento 62 punkto reikalavimai nėra įvykdyti, prašymo pateikėjui pranešama apie tai, kad prašymas nepriimamas ir per 3 darbo dienas kartu su pateiktais dokumentais grąžinamas prašymo pateikėjui, o, jei prašymas buvo pateiktas per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“), šis prašymas pažymimas kaip atmestas. Abiem atvejais nurodoma nepriėmimo (atmetimo) priežastis ir tai, kad prašymas toliau nebus nagrinėjamas.

Taigi užbaigus daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimą (modernizavimą) su prašymu išduoti statybos užbaigimo aktą būtina pateikti iš rangovo kartu su rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktu gautą dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą rangos sutartį. Nepateikus bent vieno iš konkrečiu atveju privalomų dokumentų, prašymas išduoti statybos užbaigimo aktą nenagrinėjamas ir aktas neišduodamas. Nei Statybos įstatymas, nei Reglamentas nenumato išimčių, kai dokumentas, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą rangos sutartį, gali būti nepateikiamas, ar galimų alternatyvų šiam dokumentui.


[1] patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“Grįžti į peržiūrą
Parašykite
Paskambinkite